روانشناختی-در مورد مسایل روانشناسی

بررسی میزان توافق مصاحبه بالینی با آزمون MMPI (فرم کوتاه) در تشخیص اختلالات شخص

بررسی میزان توافق مصاحبه بالینی با آزمون MMPI (فرم کوتاه) در تشخیص اختلالات شخصیت دکتر عبدالله نجات‌بخش - دکتر علی فخاری - عبدالرسول صفائیان چکیده زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در اندازه‌گیری روانشناختی, یافتن ابزارهای مستقل و دارای نتایج یکسان برای ارزیابی یک ساختار است. به دست آوردن همگرایی میان ابزارهای مجزا دشوار می‌باشد؛ به همین دلیل پژوهشهای اندکی همگرایی این روشها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده‌اند و توافق تشخیصی ضعیفی بین این ابزارها گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توافق دو روش مصاحبه بالینی مطابق Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-1V-TR) با آزمون Minnesota Mutiphasic Personality Inventory (MMPI) در تشخیص اختلال شخصیت (مرحله فعال بیماری) انجام شد تا چگونگی روایی آزمون MMPI فرم کوتاه که در حال حاضر در ایران مرسوم شده است، با تشخیص بالینی مسجّل شده، مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: در این مطالعه مشاهده‌ای- تحلیلی و مقطعی، بیماران بستری و سرپایی مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی تبریزکه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، طی دو مرحله به کمک مصاحبه بالینی و آزمون MMPI (فرم کوتاه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات کسب‌شده در فرم‌های جداگانه ثبت گردید؛ به گونه‌ای که روانپزشک مصاحبه‌کننده و روانشناس آزمونگر اطلاعی از نتایج تشخیص یکدیگر نداشتند؛ سپس شاخصهای عملکرد تشخیصی MMPI, ضریب کاپا, عدد P و قدرت تشخیصی مثبت و منفی, برای تعیین میزان توافق روشهای یاد شده محاسبه گردید. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق، همگرایی متوسطی را بین آزمون MMPI و تشخیص بالینی نشان داد و ویژگی این آزمون نسبت به حساسیت آن کاربرد بالاتر آن را در رد کردن اختلال شخصیت نسبت به تائید آن می‌رساند. استنتاج تبیین‌های گوناگونی برای علت بالا نبودن همگرایی روشهای ارزیابی فوق مطرح می‌شود که در آن میان نارسایی در ابراز علائم و ملاک‌های تشخیصی و مشکلات مربوط به حساسیت پایین مقیاسهای ارزیابی در آزمون MMPI فرم کوتاه چشمگیرتر می‌باشد. کلید واژه‌ها: مصاحبه بالینی؛ آزمون MMPI (فرم کوتاه)؛ اختلالات شخصیت افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد (دوره 10؛ شماره 2؛ سال 1383) مقدمه یکی ازموضوعات با اهمیت در مسیر تشخیص اختلالات روانی، بکارگیری ابزارهای مستقل و دارای نتایج یکسان برای ارزیابی یک ساختار می‌باشد. این ابزارها باید از نظر شکل و محتوی به اندازه کافی متفاوت باشند که همگرایی آنها چیزی بیش از روایی (شکلهای معادل, یا آزمون- آزمون دوباره) را نشان دهد؛ یعنی هر قدر دو ابزار اندازه‌گیری از نظر شکل یا محتوا با یکدیگر همپوشی بیشتری داشته باشند, ارزیابیهای به دست آمده، مستقل تلقی نمی‌شوند و از این رو شواهد ضعیف‌تری از اعتبار همگرا را نشان می‌دهند. با وجود این در برخی از قلمروهای روانشناختی (به عنوان مثال ارزیابی هوش) یا در خصوص مقیاسهای نشانگان بالینی معین (برای مثال مقیاس درجه‌بندی هامیلتون برای افسردگی و پرسشنامه بک) اعتبار همگرای مناسبی حاصل گردیده است؛ بنابراین یافتن اعتبار همگرا در قلمروی آسیب‌شناسی شخصیت و اختلال روانی نیز دارای اهمیت است (1). ابزار مورد توجه و با اهمیت در تشخیص بیماری گرفتن تاریخچه‌ای مستند در هر مرحله‌ است و توانایی اجرای یک مصاحبه بالینی جامع، نخستین و اساسی‌ترین گام در ارزیابی و درمان بیمار می‌باشد؛ به همین دلیل برای اجرای یک مصاحبه مؤثر منعطف و سلیس متخصصان بهداشت روانی باید اصول اساسی و زیربنای فرایند مصاحبه را بدانند (2). نکته قابل توجه اهمیت در مصاحبه بالینی و آزمونهای روانشناختی در تشخیص اختلالات روانپزشکی، عدم دسترسی به ابزارهای تشخیصی مورد مصرف در دیگر رشته‌های تخصصی (برای مثال مطالعات رادیولوژی و...) می‌‌باشد (3). هر کدام از این روشهای تشخیصی مزایا و نارسایی‌هایی دارند و هیچ یک را نمی‌توان بهترین معیار دانست؛ با وجود این که مصاحبه‌های ساخت یافته برای تشخیص اختلالهای روانی با بررسی طبقه‌بندی شده آن روایی بالایی را نشان می‌دهند، ولی در مقایسه با سایر روشهای گوناگون شباهتی به یکدیگر نداشته‌اند (1). با توجه به افزایش روزافزون انجام آزمونهای مختلف روان‌شناختی از جمله آزمون شخصیتی چند وجهی MMPI و تعداد قابل توجه درخواست‌شده در مراکز درمانی کشور بویژه فرم کوتاه 71 گزینه‌ای, مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توافق نتایج آزمون مزبور با نتایج حاصل از مصاحبه بالینی انجام شد و اختلالات شخصیت در مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی در این مطالعه مشاهده‌ای- تحلیلی و مقطعی آزمونهای پژوهش را 33 مراجع سرپایی و بستری در بیمارستان رازی تبریز در مدت 12 ماه از تیر 82 لغایت تیر 83 تشکیل دادندکه به صورت تصادفی از بین مراجعه‌کنندگان انتخاب شدند. اجرای پژوهش در چند مرحله انجام گرفت. در مرحله نخست مصاحبه‌بالینی ساختاریافته بر اساس TR-IV-DSM انجام شد؛ به کمک این مصاحبه, مصاحبه مکرر دیگر همکاران, تشخیص نهایی درج شده در پرونده ترخیصی بیمار, تشخیص داده شد و اطلاعات برای هر بیمار در فرم ویژه‌ای جمع‌بندی گردید؛ سپس بیماران برای انجام آزمون MMPI به روانشناس بالینی معرفی شدند. هرچند آزمون توسط روانشناس به طور همزمان با مصاحبه انجام شد (در زمان فعال بودن علائم بیماری) ولی به جز مشخصات اولیه بیمار، هیچ اطلاعی از تشخیصهای بالینی بر اساس مصاحبه را نداشت و نتایج حاصل فقط بر اساس تفسیر آزمون و ترسیم نیمرخ از مقیاسها ارائه گردید. روانپزشک مصاحبه‌گر نیز از نتایج آزمون مطلع نبود. روانشناس آزمونگر تمامی بیماران را تحت آزمون MMPI فرم کوتاه (71 گزینه‌ای) قرار داد؛ شرایط آزمون برای همه بیماران یکسان بود. مصاحبه بالینی از نوع توصیفی و به‌صورت نیمه‌ ساخت‌یافته مطابق TR-IV-DSM تدوین و اجرا گردید. آزمون MMPI (فرم کوتاه) استاندارد شده برای ایران یک ابزار 71 سؤالی خود گزارشی شامل «درست، غلط یا نمی‌دانم» است که با تشخیصهای محور‌ها در DSM-IV-TR ارتباطاتی را نشان می‌دهد (3) و تفسیر نمرات مقیاسهای ترسیم شده در نیمرخ نتیجه آزمون را مشخص خواهد کرد. در پایان تشخیصهای عنوان شده در مصاحبه بالینی روانپزشکی با تشخیصهای حاصل از آزمون MMPI مقایسه شدند و مقیاسهای عملکرد تشخیصی شامل حساسیت، ویژگی، توان پیش‌بینی‌کننده مثبت و منفی, سطح کلی توافق با ملاک خارجی (توان تشخیصی کلی) قدرت تشخیصی مثبت ومنفی, ضریب کاپا و عدد P محاسبه گردید. حساسیت به نسبت مثبتهای درستی که توسط آزمون تشخیص داده شد، اشاره دارد؛ در حالی که ویژگی نسبت منفی‌های درست تشخیص داده شده، توسط آزمون می‌باشد؛ توان پیش‌بینی‌کننده منفی احتمال نبود بیماری را به شرط منفی بودن نتیجه آزمون نشان می‌دهد. توان پیش‌بینی‌کننده مثبت احتمال وجود بیماری را به شرط مثبت بودن نتیجه آزمون نشان می‌دهد. توان تشخیصی کلی، شاخص عمومی درست بودن طبقه‌بندی تشخیصی است. یافته‌ها در جدول 1، تعریف‌ها و فرمول‌های محاسبه‌ای این ویژگیها نشان داده شده است و ضریب کاپا که میزان توافق بین ابزار تشخیصی را نیز نشان می‌دهد (1) محاسبه شده است. ویژگی عملکرد تشخیص 30 بیمار مورد بررسی در جدول2 نشان داده شده است. برای تعیین میزان توافق مصاحبه بالینی با آزمون MMPI ضریب کاپا با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید. برای دقت نظر بیشتر و مقایسه قابل قبول‌تر عملکرد تشخیصی، موارد مورد پژوهش به صورت جامع‌تر محاسبه و بر اساس نتایج حاصل از جدول 2 استتناج مربوطه، مورد بحث قرار گرفت. در افراد غیر بیمار از نظر مصاحبه بالینی روانپزشکی, نتایج آزمون MMPI درحدود 84% منفی (عدم اختلال شخصیت) و در حدود 16% مثبت (با اختلال شخصیت) گزارش شد (جدول 2). در افراد با اختلال شخصیت نتیجه آزمون MMPI حدود 94% منفی (عدم اختلال شخصیت) و در حدود 6% اختلال شخصیت گرازش گردید (جدول 2). حساسیت آزمون MMPI فرم کوتاه برای تشخیص اختلال شخصیت در حدود 79% و ویژگی آن در حدود 86% حاصل گردید (جدول 2). ضریب کاپا برابر 6/0 بود که حاکی از توافق ضعیف تا متوسط بین آزمون MMPI و مصاحبه بالینی می‌باشد (000/0=P) (جدول 2). قدرت تشخیصی واقعی بیمار، در این اختلال حدود 54% و قدرت رد احتمال بیمار بودن، حدود 81% گزارش شد (جدول 2) . نتایج فوق حاکی از ارزش بالاتر این آزمون در رد کردن اختلال شخصیت نسبت به تأیید تشخیص آن می‌باشد؛ هرچند که حساسیت بالای آزمون هم با ارزش قلمداد می‌شود. جدول 1- مشخصه عملکرد تشخیصی a+b c+d N غیر بیمار بیمار نتیجه آزمون b a + d c - b+d a+c Se (حساسیت)= *100 Sp (ویژگی)= *100 CI (شاخص اثربخشی)= *100 Pr+ (ارزش پیش‌بینی‌کننده مثبت)= *100 Pr- (ارزش پیش‌بینی‌کننده مثبت)= *100 Po+ (قدرت تشخیصی مثبت)= *100 Po- (قدرت تشخیصی منفی)= *100 جدول 2- مشخصه‌های عملکرد تشخیصی آزمون MMPI در اختلال شخصیت نتیجه آزمون تشخیص بالینی غیر بیمار بیمار + - 000/ = P 15 26 94 7 183 = CI 16/54 = Po+ 4/63 = Pr+ 78/78= Sp 6/0 = к 03/81 = Po 06/93 = Pr 23/86 = Sp بحث و نتیجه‌گیری بررسی یافته‌ها میزان توافق متوسطی را میان مصاحبه روانپزشکی و ارزیابی روانشناختی (آزمونMMPI فرم کوتاه) در تعیین اختلالات شخصیت نشان می‌دهد (ضریب کاپا برای اختلال شخصیت 6/0). دلایل گوناگونی را می‌توان برای توجیه این یافته مطرح نمود؛ نخست آن که تشخیصهای روانپزشکی بر پایه معیارهای DSM انجام می‌شوند و بازتاب یک دیدگاه تجربی می‌باشند (3)؛ ولی مقیاس‌های آزمون MMPI بازتاب یک دیدگاه نظری می‌باشند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ساختارهای پایه‌ای روشهای ارزیابی اختلال روانپزشکی فوق در پژوهش کاملاً یکسان نیستند. همچنین استفاده از فرم کوتاه آزمون MMPI که از 71 ماده تشکیل شده است (در مقابلMMPI تجدید نظر شده که از 567 ماده تشکیل شده) (4) در کسب اطلاعات و ارزیابی نشانه‌های کلینیکی محدود است؛ پژوهشهای انجام‌شده نشان داد که فرم کوتاه آزمون MMPI (180 گزینه‌ای) برای پیش‌بینی و کسب نشانه‌های کلینیکی غیر قابل اعتماد می‌باشد و به کمک این فرم آزمون اطلاعات محدودی کسب می‌گردد (5). از طرفی در بررسی روانشناختی (آزمون MMPI) نیز خوب یا بد جلوه دادن خود در پاسخ به پرسشنامه بر روی مقیاسهای آزمون تأثیر می‌گذارد. در تحقیق دیگری در سال 2003 محققان گزارش کردند که اعتبار مقیاسهای نرمال MMPI در بیماران روانپزشکی بویژه آنهایی که علائم را برون‌ریزی می‌کنند، در مردان 30% و در زنان 25% می‌باشد (6). تبیین دیگر در خصوص پژوهش فوق ویژگی بالای آزمون MMPI نسبت به حساسیت آن می‌باشد؛ بنابراین می‌توان آزمون مزبور را برای رد کردن احتمال وجود اختلال شخصیت با اهمیت‌تر از کاربرد آن در تأیید تشخیص این اختلال دانست. نکته قابل توجه در بررسی نتایج پژوهش فوق در خصوص میزان توافق نتایج اختلال شخصیت به کمک این دو ابزار تشخیصی (مصاحبه بالینی و آزمون MMPI) نسبت به نتایج حاصل از پژوهش مشابه برای اختلالات خلقی و سایکوز نشان می‌دهد که میزان حساسیت آزمون MMPI برای اختلال شخصیت به صورت چشمگیری بالاتر است؛ هرچند که به مثابه اختلالات فوق کماکان ویژگی آزمون نسبت به حساسیت آن بارزتر می‌باشد (7). تفسیر وضعیت فوق مؤید نام‌گذاری مرتبط آزمون فوق (آزمون شخصیت) می‌باشد. از طرفی بیشترین شخصیتهای مورد آزمون به صورت تصادفی از گروه B اختلالات شخصیت بودند که انتظار می‌رود برون‌ریزی علائم در آنها بارزتر باشد. تشکر و قدردانی با تشکر از جناب آقای جاوید، سرکارخانم اکبری، سرکار خانم عباسی که در انجام آزمون MMPI در این پژوهش همکاری صمیمانه داشته‌اند. منابع: 1- افخم ابراهیمی ع، صالحی م. بررسی میزان مصاحبه بالینی سازمان یافته با آزمون MCMI -II در تشخیص اختلال شخصیت. فصلنامه اندیشه و رفتار. 1379(22و 23): 79-86. 2- ایی جری ف، تیموتی جی ت. سنجش شخصیت، روانشناسی بالینی. ترجمه فیروزبخت م. چاپ اول، تهران: انتشارات شیداسب؛ 1377: 281-320. 3- اوتمر ا، اوتمر ر. مصاحبه روانپزشکی براساس DSM-IV. ترجمه آرزومندی ح، بهشتی م. تهران: ارجمند؛ 1377: 15-25. 4- Bogenschutz M, Narenberg H: Classification of mental disorders. In: Sadock B, Sadock V. (eds.) Comprehensive Text Book of Psychiatry. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2000: 824, 830-36. 5- کراث مارنات گ. پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا. راهنمای سنجش روانی. ترجمه و ویرایش پاشا شریفی ح. چاپ دوم. تهران: رشد؛ 1375: 381-490. 6- Gass CT, Gonzales,C. MMPI -2 short form proposal. J Nation Acad Neuropsychol 2003; 18 (5): 521- 27. 7- Svanum S, McGrew J. An estimate and comparison of MMPI and MMPI-2 concurrent validity. Predicting DSM-III-R diagnoses among college students. J Nerv Ment Dis 1996; 184(7): 417-24. An investigation on the clinical interview agreement with MMPI test (short form) in the diagnosis of personality disorders Nejatbakhsh A. *, Fakhari A. **, Safaian AR.*** Abstract: Background and Aim: One of the most important issues in the measurement of psychology is finding outonomous instruments containing similar results to evaluate a structure. Obtainig Convergence among separate instruments is difficult, so fewer researches have already studied the convergence of such methods together and a weak diagnostic agreement has been reported among these instruments. The aim of this study was to investigate the rate of agreement between two clinical interview methods according to DSM-IV-TR with MMPI test in diagnosing personality disorders. (Active phase of illness) to determine the admissibility of short- form MMPI test being currently common in Iran. Materials and Methods: In this analytic- observational and cross-sectional study, the hospitalized and out-patients referring to Tabriz Razi hospital, were selected randomly and assessed during two stages through clinical interview and MMPI test (short- form). The collected data were recorded in separate forms, so that the psychotherapist interviewer and the psychologist tester did have no information about the diagnostic results. Then the indices of MMPI diagnostic performance, kappa coefficient, P number and positive and negative diagnostic power were calculated to determine the agreement rate of the mentiored methods. Results: The obtained results showed an average convergence between MMPI test and the clinical diagnosis and the spesifity (sp) of this test relative to its sensitivity (se) indicated its higher function in excluding the personality disorder comparing to its confirmation. Conclusion: Various statements are posed for low convergence between the mentioned evaluative methods among which the dysfunction in expressing the diagnostic symptoms and criteria and the problems relating to the low sensitivity of the evaluative scales in short form MMPI test are remarkable. Key Words: Clinical interview; MMPI test (short form); Personality disorder * MD, Psychiatry Resident, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences ** Assistant Professor, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences ** Faculty Member, Department of Hygiene, Faculty of Hygiene and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences

نویسنده : رضا منافی : ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم